Vartioimisliikealan HYVÄ VARTIOIMISTAPA

Vartioimisliiketoiminta on Suomessa luvanvarainen elinkeino. Vartioimisliikkeellä on erillinen lääninhallituksen myöntämä lupa, joka on voimassa toistaiseksi. 
Vartioimisliiketoimintaa säätelee oma laki (237/83), siihen liittyvä asetus (743/83) sekä erinäiset sisäasiainministeriön määräykset. Vartioimisliike on velvollinen noudattamaan näitä säännöksiä. 
Viranomaismääräykset luovat puitteet vartioimisliiketoiminnalle. Määräykset eivät kuitenkaan riittävästi määrittele sitä tapaa, joka vartioimisliikealalla on vakiintunut vastuullisesti tehtäviään hoitavien liikkeiden toimintatavaksi.
Hyvä vartioimistapa kuvaa sitä normistoa, jonka täyttämistä voidaan jokaiselta vartioimisliikkeeltä kohtuudella edellyttää tämän suorittaessa toimeksiantosopimukseen perustuvaa vartioimistehtävää. 
Hyvän vartioimistavan normeja sovelletaan yrityksille, yksityisille henkilöille, julkisille laitoksille, valtiolle, kunnille tai muille oikeuskelpoisille yhteisöille tehtäviään hoitavaan vartioimisliikkeeseen. 
Vartioimisliikkeen johdon tulee valvoa, että hyvää vartioimistapaa noudattavat kaikki sen palveluksessa työskentelevät henkilöt sekä heitä avustavat henkilöt tai yritykset.
Suomen Vartioliikkeiden Liiton hallitus on vahvistanut tämän säännöstön, joka kuvaa hyvää vartioimistapaa Suomessa.

Eettiset normit

1 Käyttäytyminen

Vartioimisliikkeen johdon ja muun henkilöstön tulee käyttäytyä rehellirehellisesti ja nuhteettomasti, ja heidän tulee välttää kaikkea sellaista menettelyä, joka olisi alalle haitaksi.

2 Riippumattomuus ja tasapuolisuus

Vartioimisliikkeen tulee harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ja toimeksiantajan etujen mukaisesti. Erityisesti vartioimisliikkeen tulee säilyttää riippumattomuutensa toimeksiantajan muihin sopimuskumppaneihin, kuten urakoitsijoihin tai kilpailijoihin nähden. Jos toiminnan riippumattomuus vaarantuu, siitä on tiedotettava toimeksiantajalle riittävän tehokkaasti. Mikäli vartioimisliike tai samassa omistuksessa oleva yhteisö harjoittaa muuta kuin vartioimisliiketoimintaa ja myy näitä palveluja toimeksiantajalle, tulee vartioimisliikkeen kiinnittää erityistä huomiota toimeksiantajan edun valvomiseen sekä selkeästi tiedottaa yhteys toimeksiantajalle. Toimeksiantajalla on aina oikeus valita käyttämänsä huoltoliikkeet. Mikäli vartioimisliike tilaa tai välittää vartioimistyön johdosta korjaus- ja/tai huoltopalveluista (esim. lasi, putki jne.), liikkeen on käytettävä sellaisia palveluita, jotka laatunsa ja hintansa puolesta ovat kilpailukykyisiä paikkakunnalla. Vartioimisliikkeen tulee kohdella toimeksiantajiaan keskenään tasapuolisesti.

3 Suhde kilpailijoihin

Vartioimisliikkeen tulee edistää käyttäytymisellään vartioimisliikealan hyviä keskinäisiä suhteita. Vartioimisliikkeen tulee olla muita vartioimisliikkeitä ja heidän henkilökuntaansa kohtaan huomaavainen eikä arvostelu saa olla asiatonta. Hyvät suhteet vartioimisliikkeiden kesken eivät kuitenkaan saa tapahtua toimeksiantajien kustannuksella.

4 Tiedottaminen ja mainonta

Vartioimisliikkeen tulee toiminnastaan tiedottaessaan noudattaa hyvää liiketapaa. Tiedottaminen ei saa antaa virheellistä kuvaa vartioimisliikkeen toiminnasta, sen palvelumuodoista, laadusta ja laajuudesta. Vartioimisliike ei saa julkaista toimeksiantajansa nimeä referenssiluettelossaan ilman tämän suostumusta.

5 Kilpailu

Kilpailu on vapaata ja eri vartioimisliikkeitten välillä rajoittamatonta. Kilpailu ei saa perustua kilpailijan mustamaalaamiseen. Mikäli vartioimisliikkeen palveluksessa oleva henkilö siirtyy toisen vartioimisliikkeen palvelukseen tai aloittaa oman vartioimisliiketoiminnan, uusi työnantaja tai uusi liike eivät saa käyttää tilannetta hyväkseen ryhtymällä edellisen työnantajan kanssa hyvän tavan vastaiseen kilpailevaan toimintaan esimerkiksi siten, että henkilö ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on siirtää kohteiden sopimukset uuteen yritykseen tai uudelle työnantajalle.

Tehtävien suorittaminen

1 Suoritettavat tehtävät

Suoritettavat tehtävät tulee määrittää kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa riittävän yksilöidysti (vartioimisliikelaki). Vartioimisliike noudattaa Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n laatimia yleisiä sopimusehtoja tai muulla tavoin variointisopimuksessa määrittelee yksikäsitteisesti asiakkaan ja liikkeen väliset vastuut ja velvoitteet. Tehtävät määritetään yksilöllisesti kirjallisessa ohjeessa, jonka laatii vartioimisliike ja jonka molemmat osapuolet hyväksyvät. Ohjeiden ylläpidosta vastaa vartioimisliike. Mikäli vartioimisliike joutuu poikkeamaan kirjallisesta ohjeesta, menettelystä ilmoitetaan toimeksiantajalle viivyttelemättä.

2 Noudatettavat säädökset, määräykset ja ohjeet

Vartioimisliikkeen tulee noudattaa tehtävissään voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Vartioimisliikkeen tulee noudattaa toimeksiantajan määräyksiä ja ohjeita. Mikäli vartioimisliike huomaa jonkun/joidenkin toimeksiantajan ohjeiden olevan ristiriidassa voimassaolevan lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen kanssa, on siitä heti ilmoitettava toimeksiantajalle. Samoin tulee menetellä, jos jotain ohjetta tai määräystä ei voida noudattaa. Tehtäviä suorittaessaan toimeksiantajan tiloissa vartioimisliikkeen henkilökunta noudattaa toimeksiantajan määräyksiä liikkumisesta sekä toimeksiantajan työsuojelumääräyksiä (pukeutuminen jne.).

3 Asiantuntijoiden käyttäminen

Vartioimisliikkeen tulee tarvittaessa käyttää asiantuntijaa selvittäessään toimeksiantajan erikoiskysymyksiä. Asiantuntijoiden käytön tulee perustua toimeksiantajan suostumukseen tai toimeksiantoon.

4 Tehtävien suoritustapa

4.1 Objektiivisuus, ripeys ja huolellisuus

Vartioimisliikkeen tulee tehtäviään suorittaessaan perustaa päätöksensä objektiiviseen harkintaan toimeksiantajan edun mukaisesti. Tehtävien suunnittelussa ja päätösten täytäntöönpanossa vartioimisliikkeen tulee olla huolellinen ja suorittaa sovitut tehtävät aikataulujen puitteissa ilman aiheetonta viivytystä. Sovittuja tehtäviä voidaan muuttaa vain toimeksiantajan suostumuksella. Tilanteessa, jossa force majeur -esteen vuoksi työtä ei voida suorittaa sovitulla tavalla, ilmoitetaan asia ensi tilassa toimeksiantajalle

4.2 Tehokkaat ja asianmukaiset menetelmät

Vartioimisliikkeen tulee huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään toimeksiantajan sopimusten mukaisen vartioinnin hoitamiseen tehokkaat ja ajanmukaiset menetelmät ja laitteet tehtävien laajuuden ja laadun huomioiden.

4.3 Asiakkaalle tiedottaminen

Vartioimisliikkeen tulee tiedottaa toimeksiantajalleen toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävistä vartioinnin hoitoon tai sen käyttöön liittyvistä asiasioista. Vartioimisliikkeen tulee viivytyksettä vastata saamiinsa kirjeisiin ja tiedusteluihin. Toimeksiantajalla on oikeussaada nähtäväkseen kaikki häntä koskevat asiakirjat. Erityisesti vartioimisliikkeen tulee huolehtia siitä, että toimeksiantajalle tiedotetaan vartiointiin liittyvien lakien, asetusten tai viranomaismääräysten muutoksista ja niiden vaikutuksesta toimeksiantoon.

4.4 Taloudellisuus

Vartioimisliikkeen tulee hoitaa tehtävänsä aiheuttamatta toimeksiantajalleen tarpeettomia kustannuksia.

4.5 Asiakkaan avaimien ja muun omaisuuden säilytys

Vartioimisliikkeen tulee säilyttää toimeksiantajan hänen haltuunsa uskoma omaisuus kuten avaimet, avainkortit jne. huolellisesti ja turvallisella tavalla. Vartioimisliike ei luovuta tai lainaa avaimia/avainkortteja kenellekään kolmannelle, ei edes toimeksiantajan henkilökunnalle, ilman kirjallista erillisohjetta. Toimeksiantaja voi pyytää nähtäväkseen vartioimisliikkeelle luovuttamansa omaisuuden. Toimeksiantosopimuksen päättyessä vartioimisliike luovuttaa hallussaan olevan omaisuuden välittömästi.

4.6 Asiakirjojen säilytys

Vartioimisliikkeen tulee säilyttää toimeksiantajaa koskevat asiakirjat huolellisesti ja vähintään laissa säädetyn ajan ja laissa säädetyllä tavalla. Sopimuksen päättymisen jälkeen vartioimisliikkeen on huolehdittava asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä tai tuhoamisesta.

4.7 Toimipaikka

Vartioimisliikkeellä tulee olla kiinteä toimipaikka, josta se harjoittaa toimintaansa. Kiinteä toimipaikka turvaa vartioimisliikkeen tavoitettavuuden, toiminnan jatkuvuuden sekä tehtävien asianmukaisen hoidon.

4.8 Suhtautuminen asiakkaisiin, toimeksiantajaan ja tämän henkilökuntaan

Vartioimisliikkeen tulee suhtautua aktiivisesti ja palveluhenkisesti asiakkaisiinsa. Vartioimisliikkeen tulee perehtyä vartioimiinsa kohteisiin sekä ylläpitää vuorovaikutusta sen yhteyshenkilöiden kanssa.

4.9 Kohteen vastaanotto

Vartioimisliike perehtyy kohteeseen toimeksiannon alkaessa riittävän hyvin voidakseen huolehtia kohteen vartioinnista. Vartioimisliike tekee kohteesta kirjalliset ohjeet, jotka toimeksiantaja hyväksyy. Vartioimisliike merkitsee kohteen selkeästi kiinteistön käyttäjiä ja viranomaisia varten, ellei toisin sovita.

4.10 Sopimuksen loppuminen

Vartioimisliikkeen tulee suorittaa vartiointi huolellisesti myös irtisanomisaikana. Lopettavalla liikkeellä ei ole velvollisuutta opettaa kohdetta aloittelevalle vartioimisliikkeelle. Lopettava liike ei saa kuitenkaan vaikeuttaa uuden liikkeen aloittamista. Vartiointiohjeet, jotka vartioimisliike on laatinut, ovat liikkeen omaisuutta.

Palkkio

Palkkion tulee olla kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tehtävän laajuuteen ja laatuun. Palkkio määritetään toimeksiantajan ja vartioimisliikkeen keskinäisessä kirjallisessa sopimuksessa. Palkkion määrästä sovittaessa tulee ottaa huomioon vartioimisliikkeen kokemus, päivystysvalmius, hälytyskeskus, työnjohto sekä tehtävien suorittamiseen käytettävä aika ja työn vaativuus.

Vaitiolovelvollisuus

Vartioimisliikeasetuksen (743/83 27 ') mukaan vartijalla ei ole oikeutta luvattomasti ilmaista vartiointikohteen turvallisuusjärjestelyitä, vartioimistoimeksiannon osapuolten liike- tai ammattisalaisuutta taikka yksityisten henkilökohtaisia asioita. Tiedot voidaan kuitenkin antaa valvontaviranomaiselle, syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittä-mistä varten sekä viranomaiselle, jolla erityisen säännöksen nojalla on oikeus saada näitä tietoja. Myös niitä, jotka ovat saaneet tietoja, koskee edellä säädetty salassapitovelvollisuus. Vartioimisliike ei saa käyttää tietojaan omaksi edukseen eikä ulkopuolisten hyödyksi tai vahingoksi.

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen

1 Alan julkaisutoiminnan seuraaminen

Vartioimisliikkeen johdon tulee ylläpitääkseen ja kehittääkseen yhteiskunnallista ja ammatillista tietämystään seurata alan julkaisutoimintaa.

2 Osallistuminen alan erityiskoulutukseen

Vartioimisliikkeen johdon ja muun henkilöstön tulee osallistua riittävästi alan erityiskoulutukseen.

Suomen Vartiointiliikkeitten Liitto ry


Höylätie 4 - 19650 Joutsa | toimisto@jokita.com | Avoinna arkisin klo 7-16
Toimisto/hoivapalvelut 040 861 3697 | Työtilaukset/konevuokraus 040 861 6499 | päivystys 24 h 0400-649 416